بررسي تاثير حساسيتزدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش: يک مطالعه کارآزمايي باليني (كومش)

نتيجهگيري: با توجه به نتايج بهدست آمده، حساسيتزدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد ميتواند به عنوان يک روشموثر در کاهش اضطراب مرگ بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش استفاده گردد

Read More